Wyniki konsultacji w sprawie statutów sołectw gminy Kuczbork-Osada

8 marca 2016 admin 0 Comments

Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa winien być uchwalony przez Radę Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy.

Konsultacje w gminie Kuczbork-Osada w sprawie projektu statutu sołectw zostały przeprowadzone w dniach 9.02-1.03.2016 roku. Konsultacje przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Kuczbork-Osada w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Projektu uchwały w sprawie statutów sołectw.

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców sołectw na temat zapisów projektu uchwały. Projekt uchwały został umieszczony na stronie internetowej BIP Gminy Kuczbork-Osada, wyłożony w Urzędzie Gminy oraz udostępniony w sołectwach. Mieszkańcy mieli możliwość zaopiniowania projektu tradycyjną pocztą i poczta elektroniczną oraz osobiście w zeszycie uwag wyłożonym w Urzędzie Gminy.

Zestawienie wyników konsultacji:
Propozycje wprowadzenia zmian zapisów:

  • § 13 ust.l pkt 1 – zamiast 1/20 propozycja 1/40
  • § 17 ust 2 propozycja wykreślenia pkt 4, 7, 12

sporządził: Teresa Szczęsna

Poprzedni wpis

Kolejny wpis