POKL 5.2.1


OGŁOSZENIE

  1. Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym jako Lider realizuje w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt konkursowy pt.

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH”

CEL OGÓLNY PROJEKTU

poprawa jakości świadczonych usług publicznych, sprawności funkcjonowania oraz modernizacja zarządzania w 4 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w

woj. mazowieckim przez podniesienie kompetencji 60 pracowników oraz wdrożenie systemów efektywnego zarządzania.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1) zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania 4 urzędami samorządu terytorialnego poprzez: -wdrożenie systemu zarządzania jakością

2) wzrost zaufania społecznego 4 urzędów samorządu terytorialnego przez: -przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników i wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

3) Podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 urzędników z 4 urzędów gminy

.m.in. z zakresu kadr i płac ,podatków, prawa pracy, zarządzania finansami, zamówień publicznych, źródeł finansowania działalności gospodarczej/inwestycji oraz umiejętności interpersonalnych.

GRUPA DOCELOWA to:

a)Wnioskodawca wniosku oraz Partnerzy(i ich pracownicy)

b) 4 urzędy gmin, czyli Urząd Gminy Lipowiec Kościelny (17 os.),UG Szydłowo

(14 os.),UG Kuczbork – Osada (14 os.) i UG Lubowidz ( 15 os.),

c)pracownicy samorządowi 4 ww. urzędów gmin.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.07.2013

Więcej informacji tutaj.