„Człowiek – najlepsza inwestycja”

7 listopada 2012 ewa 0 Comments

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie w 2012 roku pozyskał środki na realizację projektu systemowego w latach 2012-2014
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Kuczbork-Osada”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy, w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kuczborku-Osadzie

ul. A. Mickiewicza 7B
09 -310 Kuczbork
Pokój nr 2


Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Poprzedni wpis

Kolejny wpis