SSS LGD – ogłoszenia o konkursach

7 grudnia 2020 admin 0 Comments

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

Ogłasza KONKURS

„Zrealizowany projekt- konkretną szansą na rozwój ”

Celem konkursu jest wybór i wyróżnienie projektów zrealizowanych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję dotychczas zrealizowanych operacji na terenie działania LGD. Jako zrealizowany projekt to taki, który został dofinansowany ze środków: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji objętych pomocą, spełniających wysokie standardy i polecanych osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe z terenu objętego LSR.

Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).

Projekty, zgłaszane do konkursu, jako zrealizowane w jednej z 3 kategorii tematycznych.:

1.KAPITAŁ SPOŁECZNY, DZIEDZICTWO LOKALNE -cel 1 i 2 z LSR

2.ROZWÓJ LOKALNY-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- cel 3 z LSR

3.TURYSTYKA –cel 1 i 2 z LSR

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność
lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które, zrealizowały projekty dofinansowane ze środków: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji objętych pomocą, spełniających wysokie standardy i polecanych osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe z terenu objętego LSR, oraz osoby, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

W konkursie zostaną przyznane 3 cenne nagrody rzeczowe w każdej z 3 kategorii tematycznych.

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

Do pobrania KARTA ZGŁOSZENIOWA zrealizowany projekt Regulamin ,konkursu realizacja projektu


Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

w ramach projektu współpracy: „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim WIEŚ) ogłasza KONKURS:

„Pomysł na produkt lokalny i lokalnego twórcę”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produktów lokalnych, niejednokrotnie wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania LGD.

W ostatnich latach coraz więcej osób postrzega produkty lokalne/regionalne jako atrakcję turystyczną regionu i uświadamia sobie, że nasze wyjątkowe produkty związane z kulturą, tradycją, historią i bogactwem naturalnym, należy w znacznie większym stopniu niż dotychczas promować.

Zaprezentowanie bogactwa różnorodności lokalnych tradycji powinno wzbudzić większe zainteresowanie potencjalnych konsumentów i turystów odwiedzających obszar objęty LSR naszymi produktami. Szeroka prezentacja produktów lokalnych pozwoli także na utożsamianie ich z obszarem LGD, nie będą one anonimowe i mogą stać się wizytówką naszego regionu.

Postawione zadania mają osiągnięcie jednego najważniejszego celu: wzrostu atrakcyjności obszaru objętego LSR poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne produkty.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna
  2. Produkt żywnościowy/ spożywczy
  3. Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp. (szczegóły w Regulaminie)

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które zapoznały
się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.

  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.

  • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.

  • Prezentacja i promocja na wydarzeniach z obszaru LGD

  • Prezentacja na stronie LGD.

  • Nagrody rzeczowe za dwa pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIOWA  REGULAMIN

Poprzedni wpis

Kolejny wpis