Obwieszczenie Wójta Gminy Kuczbork-Osada

19 listopada 2020 admin 0 Comments

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KUCZBORK-OSADA

 

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kuczbork-Osada na lata 2020-2032”.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

  1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
  2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura, 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy, Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Gmina Kuczbork-Osada, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że nie jest to dokument, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ:

  • celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów,
  • dokument nie przewiduje powstania składowiska odpadów azbestowych na terenie gminy Kuczbork-Osada,
  • dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,
  • realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
  • wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowia ludzi.
  • dokument jest kontynuacją poprzedniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Kuczbork-Osada.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na: 
1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie
2. Stronie internetowej www.ugkuczbork.pl
3. a/a

Poprzedni wpis

Kolejny wpis