Stypendium szkolne 2017/2018

24 sierpnia 2017 admin 0 Comments

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Kuczbork-Osada należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 – 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Kuczbork-Osada.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, termin ten upływa z dniem 15 października 2017 r.

Druki wniosków można odbierać od 30-ego sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Kuczbork-Osada, pokój 10, w szkołach na terenie Gminy Kuczbork-Osada (po 1 września), jak również są do pobrania na stronie internetowej.

Do wniosku załącza się zaświadczenia o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2017r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę, nie jest wyższy niż kwota 514,00zł.

Do dochodów rodziny zalicza się dochody wszystkich członków rodziny, w szczególności: wynagrodzenie netto ze stosunku pracy, renty, emerytury, świadczenia rodzinne: czyli zasiłek rodzinny wraz z innymi dodatkami, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego (liczony w wysokości 288,00zł z jednego hektara przeliczeniowego).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów oraz słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Kuczbork-Osada, składa jeden z rodziców (opiekunów) ucznia, lub pełnoletni uczeń.

Do pobrania: Wniosek – stypendium szkolne 2017

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis