Nieodpłatna pomoc prawna

30 grudnia 2015 admin 0 Comments

Z dniem 1 stycznia 2016 roku POWIAT ŻUROMIŃSKI będzie realizował zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla Powiatu Żuromińskiego ustalone zostały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby fizyczne uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
 • uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,lub
 • posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ,lub
 • nie ukończyła 26 lat, lub
 • ukończyła 65 lat, lub
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Powiecie Żuromińskim

Dzień
tygodnia
Miejscowość Siedziba lokalu Godziny
przyjęć
Obsługa
prawna
poniedziałek Kuczbork-Osada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 7B 09-310 Kuczbork
8.00-12.00 Przemysław Czerniecki – radca prawny
wtorek Lubowidz Urząd Gminy
ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz
8.00-12.00 Przemysław Czerniecki – radca prawny
środa Bieżuń Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
12.00-16.00 Marcin Policiewicz

Adwokat

czwartek Lutocin Urząd Gminy
ul. Poniatowskiego 1
09-317 Lutocin
9.00-13.00 Marek Falkiewicz

Adwokat

piątek Siemiątkowo Urząd Gminy
ul. Wł. Reymonta 3A
09-135 Siemiątkowo
8.00-12.00 Magdalena Kosińska-Petecka

Adwokat

Poprzedni wpis

Kolejny wpis