Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy

18 maja 2015 admin 0 Comments

Zarządzenie Nr 16/2015.
Wójta Gminy Kuczbork-Osada

Z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Zielonej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościszce, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1
Ogłasza się konkurs na stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła
II w Zielonej, Szkoły Podstawowej w Gościszce, Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

§2
Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na
tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3
Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT MINY
inż. Jacek Grzybicki

Załącznik do Zarządzenia Nr16/2015 z dnia 18 maja 2015r

Poprzedni wpis

Kolejny wpis