Program usuwania azbestu – konsultacja społeczna

5 sierpnia 2013 admin 0 Comments

 Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032. Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie odziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kuczbork-Osada (pok. 9 w godz. 7:30 – 14:30 do dnia 27 sierpnia 2013 r.

Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 27 sierpnia 2013  r. w siedzibie Urzędu Gminy Kuczbork-Osada.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę/ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis