Deklaracja dostępności

Gmina Kuczbork-Osada zobowiązuje się zapewnić dostępność strony ugkuczbork.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie na ugkuczbork.pl.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, .jpg, .png, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

Powody wyłączenia:

  • Filmy i pliki  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • W miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą  sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a a nowe pliki będą  publikowanie plików w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. – ostatnia aktualizacja 12.02.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie ugkuczbork.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ewentualne dodatkowe skróty: brak

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Pieczkowski zbigniew.pieczkowski@ugkuczbork.pl, tel 23 6576259 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, tel. +48 23 6576259.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Pierwsze znajduje się od strony drogi wojewódzkiej, gdzie bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.
Drugie wejście znajduje się od strony drogi wojewódzkiej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie 4 metry od wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W recepcji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
W budynku nie ma windy.
Na parkingu przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.