Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej – przypomnienie

16 kwietnia 2020 admin 0 Comments

Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.) właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 506).

Obowiązek ten powinien być realizowany:

  1. w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

  2. w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Osoby nie realizujące obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszczające oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji podlegają karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej zgodnie z przepisami Prawa pocztowego może wynieść do 10 000 złotych.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wymogów rozporządzenia.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis