Uwaga! Zmiana zasad gospodarowania odpadami

19 grudnia 2019 admin 0 Comments

Z A W I A D O M I E N I E

Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie zawiadamia, że od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Kuczbork – Osada obowiązują nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. Obowiązek segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Osoby, które do tej pory miały złożoną deklarację na odpady zmieszane proszone są o pilny kontakt z urzędem gminy w celu zmiany deklaracji.

  1. Nowy rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy Żuromin O/Kuczbork Nr konta: 87 8242 1018 2002 0100 2249 0004. Opłatę należy wnosić miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

  1. Nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz dostępny w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu.

  1. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

  • dla nieruchomości zamieszkałych – 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

będzie stosowana stawka podwyższona – 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych, w wysokości 1,00 zł z miesięcznej opłaty.

  • dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

120 l – 16,00 zł

1100 l – 54,00 zł

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

będzie stosowana stawka podwyższona:

120 l – 40,00 zł

1100 l – 110,00 zł

Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do pobrania: Z A W I A D O M I E N I E zmiany od 2020 Blankiet opłat nowe konto

Poprzedni wpis

Kolejny wpis