GOPS – projekt konkursowy

9 maja 2018 admin 0 Comments

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. będzie realizował projekt partnerski pt.

„Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020),Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Liderem Projektu jest Fundacja Edukacyjno-Sportowa reGeneracja z siedzibą w Pawłowie. Partnerami projektu są również Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS z siedzibą w Żurominie i Gmina Żuromin/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żurominie.

Beneficjentami projektu będzie 18 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kuczbork-Osada (17 Kobiet i 1 Mężczyzna) oraz 20 osób z terenu Gminy Żuromin, korzystających z pomocy społecznej, dla których prowadzone będą działania o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym.

Zadania realizowane w Projekcie:

  1. Aktywna integracja społeczna (Trening kompetencji społecznych)
  2. Indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, coaching)
  3. Akademia kompetencji uniwersalnych (Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs kompetencji cyfrowych)
  4. Akademia rodziny (Usługi asystenckie, szkolenie przeciwdziałanie agresji w rodzinie),
  5. Aktywizacja edukacyjno-zawodowa (doradca zawodowy, pośrednik pracy ,staże zawodowe)

OBECNIE TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Osoby chętne zapraszamy do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie w godz. od 7:30 do 15:00 /pracownicy socjalni/

Do pobrania : ulotka

Poprzedni wpis

Kolejny wpis