Stypendium szkolne 2016/2017

29 sierpnia 2016 admin 0 Comments

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są u dyrektorów szkół, Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie (pokój nr 10) i stronie http://ugkuczbork.pl.

Wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione będą przyjmowane od dnia 01.09.2016r. do 15.09.2016r. (w pokoju nr 10).

Do pobrania: wniosek stypendium

Kto może otrzymać?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kuczbork- Osada.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniowi klasy zerowej,
  • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Kuczbork- Osada
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy  łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360,00 zł rocznie,
  • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.)

DOCHODY:

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Przykład: Jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku czyli z września.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

REALIZACJA STYPENDIUM
W  roku szkolnym 2016/2017 przyznane uczniom stypendium szkolne w dalszym ciągu realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne (tylko do wysokości udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur i rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia, lub pełnoletniego ucznia jeśli sam złoży wniosek o stypendium).

Faktury lub rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia (obowiązują faktury i rachunki z datą od 01 sierpnia 2016 r.). Istotna jest adnotacja np. plecak „szkolny” a obuwie na lekcje WF-u „sportowe”.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w terminie 01.09.2016 r. – 15.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Kuczborku- Osadzie (pokój nr 10).

Poprzedni wpis

Kolejny wpis