Konkursy na dyrektorów placówek – zmiana zarządzenia

8 czerwca 2015 admin 0 Comments

Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Kuczbork-Osada
Z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 18 maja 2015 roku

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1
Ogłasza się konkurs na stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im.Jana Pawła II w Zielonej, Szkoły Podstawowej w Gościszce, Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

§2
Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się w Gazecie Wyborczej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§3
Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5
Traci moc Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 18 maja 2015 roku

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
Jacek Grzybicki

Załącznik do Zarządzenia Nr18/2015

Poprzedni wpis

Kolejny wpis