Aktywizacja osób bezrobotnych 2014

18 lutego 2014 admin 0 Comments


„Człowiek  – najlepsza inwestycja”

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego

 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych
korzystających
z pomocy społecznej
na terenie gminy Kuczbork-Osada”

współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy, w wieku aktywności zawodowej, które są  bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie
ul. A. Mickiewicza 7B
09 -310 Kuczbork
Pokój nr 2

Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Poprzedni wpis

Kolejny wpis